You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Cierpliwości...

Polityka prywatności

w zakresie przetwarzania danych osobowych

I. Postanowienia ogólne

II. Administrator danych osobowych

III.Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

IV. Okres archiwizacji danych osobowych

V. Profilowanie

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

VII.Udostępnienie danych osobowych

VIII.Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

IX.Polityka cookies

X.Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument zawiera Politykę Prywatności, czyli zasady, jakimi kierujemy się w procesach przetwarzania Państwa danych osobowych. Dokument ten zawiera ponadto treści obowiązków informacyjnych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powinny być przedstawione osobom, których dane dotyczą.

Advance Europe Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów;
 • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • II. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000035575, miejsce wykonywania działalności i adres doręczeń: ul. Skrzetuskiego 30 m. 3, 02-726 Warszawa, NIP: 521-008-03-50, REGON: 006716691, adres poczty elektronicznej: ae@advanceeurope.com.pl, zwany/a dalej "Administratorem".

  Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

  III. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

  CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.advanceeurope.com.pl w przypadku:

 • skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • możliwość przesłania Pani/Panu informacji o ofercie handlowej bądź jakiejkolwiek innej informacji;
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług - na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a RODO;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (m.in. podatkowego, rozpatrywania reklamacji) – na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO.
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia marketingu bezpośredniego innego, niż na podstawie zgody, np. wysyłanie okazjonalnych upominków lub kartek świątecznych) – na podstawie art. 6, ust. 1 lit f RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne a udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

  a) W przypadku działań marketingowych:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres (zamieszkania),
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • b) W przypadku automatycznego gromadzenia informacji:

 • adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu;
 • nazwa domeny;
 • informacje o przeglądarce;
 • pliki cookie;
 • dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej
 • Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

  IV. Okres archiwizacji danych osobowych

  Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

  a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

  b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

  V. Profilowanie

  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. Podmioty, które otrzymują Pani/Pana dane osobowe w związku z wejściem na strony Administratora, mogą wykorzystać je do wyświetlania Pani/Panu podobnych treści, dopasowanych do wcześniejszej aktywności w sieci (profilowanie). Bazują one na dotychczasowych stronach internetowych, które były odwiedzane.

  VI. Przekazywanie danych do państw trzecich

  Informujemy, że nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  VII. Udostępnianie danych osobowych

  Pani/Pana dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym dla nas usługi:

 • prawne;
 • kurierskie i pocztowe;
 • organom i służbom państwowym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych;
 • realizujące zadania w związku ze współpracą z Advance Europe Sp. z o.o.
 • VIII. Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawniania

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. Podstawy prawne żądania użytkownika:

 • Dostęp do danych – art. 15 RODO
 • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 • Sprzeciw – art. 21 RODO
 • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 • 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: ae@advanceeurope.com.pl

  4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  IX. Polityka cookies

  1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

  3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies":

 • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

  5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  X. Postanowienia końcowe

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.